AD4

Âm hán: Viên
Nghĩa: vòng tròn

Cách viết
Cách đọc Ví dụ
エン 百円(ひゃくえん)
100 Yen
Share
AD
AD

Kết nối Social

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+