AD4

Âm hán: Vạn
Nghĩa: 10000

Cách viết
Cách đọc Ví dụ
マン 万(まん)
1 vạn
Share
AD
AD

Kết nối Social

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+