AD4

Âm hán: Thổ
Nghĩa: Đất

Cách viết
Cách đọc Ví dụ
つち 土(つち)
đất
土曜日(どようび)
Thứ bảy
Share
AD
AD

Kết nối Social

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+