AD4

Âm hán: Thượng
Nghĩa: phía trên

Cách viết
Cách đọc Ví dụ
セン 千(せん)
1000
ぜん 三千円(さんぜんえん)
3000Yen
Share
AD
AD

Kết nối Social

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+