AD4

Âm hán: Khu
Nghĩa: vùng, chia ra

Cách viết
Cách đọc Ví dụ
区別(くべつ)
Phân biệt
Share
AD
AD

Kết nối Social

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+