AD4

Âm hán: Hỏa
Nghĩa: lửa, cháy, thứ 3

Cách viết
Cách đọc Ví dụ
火(ひ)
Lửa
花火(はなび)(ひ)
pháo hoa
火曜日(かようび)
Thứ 3
Share
AD
AD

Kết nối Social

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+