AD4

Âm hán: Công
Nghĩa:chung

Cách viết
Cách đọc Ví dụ
おおやけ 公(おおやけ)
Quần chúng
こう 講演(こうえん)
Công viên
Share
AD
AD

Kết nối Social

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+